Actualitat

 


15-02-2016 |

Presentació del Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España, 2015

El dijous 11 de febrer va presentar-se el primer informe del Barometro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España (2015), realitzat per l’Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios. L’informe recull la percepció i opinió de 13.006 llicenciats i llicenciades en el curs 2009-2010 provinents de 45 universitats espanyoles. A partir de dos fonts d’informació fonamentals, els registres administratius de les universitats i les enquestes realitzades als egressats, s’han analitzat dades sobre les competències, la trajectòria laboral, els estudis cursats i variables sociodemogràfiques.

Alguns dels principals resultats es que destaquen en aquest informe, i que van en la línia d’altres informes anteriorment presentats sobre la inserció laboral i professional d’aquesta cohort d’egressats/des, assenyalen que la majoria de titulats/des (6 de cada 10) es consideren adequadament qualificats/des per a la feina que estan duent a terme actualment. No obstant, 3 de cada 10 es consideren sobrequalificats i 1 de cada 10, infraqualificats. 

De manera similar, un 77,37% considera que la seva darrera feina està bastant o molt relaciona amb els seus nivells d’estudis, i aquest millor ajustament es dóna, de més a menys, en Ciències de la Salut, Ciències, Enginyeria i Arquitectura, Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.            

L’informe també dedica una part important a l’anàlisi de 34 competències genèriques, definides per un grup interuniversitari de treball i basades en bones pràctiques nacionals i internacionals, des de tres perspectives: en nivell que la persona egressada considera que té, el nivell que aporta la universitat, i el nivell requerit per l’actual lloc de treball. En contrastar els tres nivells de valoració, un dels primers resultats que assenyala l’informe és que en tots els casos els nivells de competències que tenen els llicenciats/des és superior al que es requereix des dels seus llocs de treball, la qual cosa podria indicar que l’estructura econòmica no està aprofitant al màxim aquesta disponibilitat de capital humà.

Pel que fa a les competències més demandades per les empreses, segons la opinió dels titulats/des, aquestes són la capacitat per assumir responsabilitats, el compromís ètic, i la capacitat per a la resolució de problemes. La universitat aporta pràcticament la totalitat del nivell que es requereix en la feina en competències com capacitat per treballar en equip, domini de les competències específiques de la titulació i habilitats de navegació i cerca per internet, mentre que hi ha un desajust entre els requisits del mercat de treball i la formació universitària en les competències relacionades amb els idiomes, la capacitat per gestionar la pressió i la capacitat per prendre decisions.

Per primer cop per al conjunt del sistema universitari espanyol s’han estudiat les competències i mètodes per a la cerca de feina, elements importants que influeixen en la ocupabilitat dels titulats/des. D’acord amb les respostes dels enquestats/des, ha quedat patent que la universitat els ha aportat poques eines per a la cerca de feina com poden ser capacitat per elaborar un pla de treball, capacitat per complementar un currículum vitae o la capacitat per afrontar una entrevista de treball. La major aportació de la universitat és per al autoconeixement de debilitats i fortaleses de cara a un procés de cerca de feina.

La satisfacció amb els estudis és molt positiva, tot i que en analitzar la valoració per components hi ha diferències significatives. Mentre que la nota més alta la rep el professorat, els serveis de recolzament a l’estudiant s’emporten la nota més baixa. Els continguts propis en la titulació tenen també una valoració alta, però les metodologies d’ensenyament tenen una nota de satisfacció baixa. Això coincideix amb una percepció, a priori, de la necessitat d’una renovació pedagògica en la universitat espanyola. Aquesta baixa valoració en aquest ítem reflexa que en les universitats espanyoles, les classes que es basen en teoria, paradigmes i conceptes tenen més pes que no pas els coneixements pràctics i metodològics, i que l’aprenentatge basat en projectes, exposicions orals, pràctiques i participació en projectes d’investigació no està estès com a metodologia.

Ver más noticias