Actualitat

 


07-07-2016 |

L'Observatori de l'Estudiant, presentat a la IX edició del CIDUI

En el marc del IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, que aquest any porta per títol Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge, la directora de l'Observatori de l'Estudiant Àngels Alegre, juntament amb Mercedes Gracenea, de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) han intervingut presentant una comunicació oral sobre el projecte de l'Observatori.

Amb la comunicació, titulada Escenarios activos de aprendizaje colaborativo: El Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona, es presenten els resultats d'un estudi realitzat a estudiants i assessors/es membres de l'Observatori per conèixer la seva valoració en la contribució d'aquest espai d'aprenentatge col·laboratiu en l'adquisició de les Competències Transversals de la UB. Així, se'ls ha subministrat un qüestionari als 43 estudiants que formen part de l'Observatori, dels quals han contestat un total de 30 estudiants, la qual cosa indica una taxa de participació alta, del 70%. Pel que fa als assessors i assessores, vuit han contestat el qüestionari d'un total de 10.

Estudiants i assessors/es han valorat la contribució de les diferents activitats que realitzen en l'Observatori en l'adquisició de les competències transversals de la UB relacionades amb el Compromís ètic, Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, Treball en equip, Capacitat cretiva i emprenedora, Sostenibilitat i Capacitat Comunicativa. Les activitats sobre les que s'ha avaluat l'adquisició de competències, i que són les que es duen a terme a l'Observatori de l'Estudiant, han estat Treball per projectes, Realització de processos de recollida d'informació, Análisi de bases de dades, Elaboració d'estudis/informes, Presentacions orals, Participació en grups de treball interdisciplinaris, Treball colaboratiu en xarxa, Interacció amb assessors/es científics i/o tècnics, Organització de Jornades, seminaris, tallers. També s'ha volgut saber quina és la importància que es dóna a les diferents competències per al desenvolupament professional i personal dels i les estudiants membres de l'Observatori, des del seu punt de vista així com des del punt de vista dels assessors i assessores.

Per una altra banda, s'ha analitzat també quines han estat les competències adquirides pels estudiants en la elaboració d'informes i investigacions, a partir de l'anàlisi mitjançant rúbriques dels documents Informe de Rendiment AcadèmicThe Bologna Process (Its impact in Europe and beyond), Ponencia del Grup de Treball d'Educació i Pobresa per al Dia Internacional per l'eradicació de la Pobresa, Informe de Propostes de l'Observatori de l'Estudiant respecte l'avantprojecte de Reforma d'Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB, Informe d'Inserció Social i Laboral, Informe de Guíes d'Acreditació i l'estudi Adhesió a la dieta mediterrania en els estudiants de Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge.

Com a principals conclusions, cal destacar que els estudiants valoren les activitats que duen a terme a l'Observatori de l'Estudiant com a molt adequades per a l'adquisió de les competències transversals, especialment la participació en grups de treball interdisciplinaris, la elaboració d'estudis i informes, el treball per projectes i la interacció amb assessors i assessores. Tanmateix, també valoren molt positivament l'adquisió d'aquestes competències per al seu desenvolupament personal i profesional.

Pel que fa als assessors i assessores, aquests també consideren que les activitats realitzades en el marc de l'Observatori fan una important contribució a l'adquisició de competències transversals, destacant sobretot el treball per projectes com l'escenari més adequat per adquirir-les. Igual que els i les estudiants, pensen que les competències transversals de la UB contribueixen significativament al desenvolupament personal i professional

Finalment, l'anàlisi i la valoració que s'ha fet dels informes realitzats pels estudiants mitjançant les rúbriques indica que han desenvolupat totes les competències transversals excepte la Capacitat creativa i emprenedora.

Ver más noticias