Actualitat

 


02-05-2018 |

L’Estatut de l’Estudiant Universitari i el seu mandat de presentació d’un Projecte de Llei Regulador de la Potestat Disciplinària

L’any 2010 va ser aprovat l’Estatut de l’Estudiant Universitari en el marc d’un procés encapçalat per la Secretaria de Universidades del Ministerio de Educación, amb la participació de la CREUP i diverses associacions d’estudiants a nivell estatal, així com dels responsables institucionals de les polítiques universitàries adreçades als estudiants.

Aquest estatut preveia la publicació d’un nou procediment administratiu de potestat disciplinaria, ja que el règim sancionador en l’àmbit universitari es remunta a una llei preconstitucional de l’any 1954, Reglamento de discilpina acadèmica de los Centros Oficiales de Enseñanza  Superior y de Enseñanza Técnica.

En aquest sentit,  el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE del 31 de desembre de 2010)  estableix en la seva Disposición Adicional Segunda sobre la Regulación de los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito universitario que:

El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria, en donde se contendrá la tipificación de infracciones, sanciones y medidas complementarias del régimen sancionador para los estudiantes universitarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad. De igual modo, en dicho proyecto de ley, se procederá a la adaptación de los principios del procedimiento administrativo sancionador a las especificidades del ámbito universitario, de manera que garantice los derechos de defensa del estudiante y la eficacia en el desarrollo del procedimiento.”

És en aplicació d’aquest mandat de l’Estatut que a l’any 2011 es va treballar en el marc d’una Comissió Tècnica, amb representació de responsables universitaris, experts en dret administratiu i constitucional, membres del Ministerio de Educació i representants del estudiants en el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE),  un text sobre el Anteproyecto de Ley de Convivencia y Disciplina Académica en la Enseñanza Universitaria  que va ser debatut al ple del CEUNE celebrat l’11 d’octubre de 2011. Resultat d’aquest debat va ser la necessitat de crear un grup de treball amb una participació majoritària d’estudiants per revisar i consensuar el títol 4 de l’avantprojecte, relatiu a les infraccions i sancions. Es tractava d’aconseguir un text de consens al si del CEUNE, del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria amb la finalitat de permetre la seva tramesa al Consell de Ministres i, posterior, tramitació parlamentaria coma projecte de llei.

Actualment, totes les organitzacions i entitats implicades apunten que el camí cap a actualitzar aquest règim i, sobretot, per a implementar l’Estatut de l’Estudiant Universitari amb el mandat que recull la seva Disposició Addicional Segona es troben en un estat molt inicial. Sembla ser que es va interrompre el treball iniciat al 2011 en què el propi CEUNE, com no podia ser d’altre manera, va tenir un  paper destacat.  Aquesta situació aflora arran de l’interès d’eradicar els plagis i falsificacions de treballs de grau o màster a les universitats.

Jesús de Alba, nou president de la CREUP, creu que fa falta un text nou “que protegeixi a estudiant i als seus drets, així com que garanteixi l’adequació a l’actual marc normatiu del procediment sancionador, degut a que la normativa que segueix vigent és preconstitucional i fa referencia a preceptes i tipus penals ja derogats”. A més, insisteix en recordar el mandat del 2010 de l’Estatut de l’Estudiant Universitari.

Així doncs, el compliment de la Disposició Addicional Segona de l’Estatut de l’Estudiant Universitari està encara pendent de realitzar-se, essent un desplegament d’una part de l’Estatut de ben segur molt necessari per les institucions universitàries.

Notícies relacionades:

http://www.elmundo.es/papel/2018/04/25/5adf596d468aeb494f8b468d.html

https://elpais.com/sociedad/2013/04/26/actualidad/1367004952_623164.html

http://www.abc.es/sociedad/20130311/abci-defensora-universidad-normas-disciplina-201303111732.html

Manifiesto CEDU Conferencia Estatal de Defensores Universitarios:        https://www.ehu.eus/documents/2400406/0/Manifiesto+de+la+CEDU+sobre+disciplina+universitaria.pdf

Ver más noticias