Actualitat

 


15-12-2016 |

Escenarios activos de aprendizaje colaborativo: El Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona

L'Observatori de l'Estudiant es plau en informar-vos que ja ha sortit l'últim número de la Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Aquesta publicació conté les actes de tot el material documental que es genera arran del congrés celebrat bianualment des de l'any 2000.

El congrés és un esdeveniment acadèmic sobre Educació Superior organitzat per les vuit universitats públiques catalanes. Avui dia, aquesta és una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professors i d'altres professionals de l'àmbit de l'Educació Superior involucrats en la millora de la innovació i la qualitat docent a la universitat. Per la darrera edició, al juliol passat, el congrés es va plantejar com a objectiu, crear un espai d'intercanvi i anàlisis al voltant de l'impacte de les diferents experiències d'innovació docent i aprenentatge a l'educació superior en els darrers anys.

En aquest marc, Àngels Alegre, Mercedes Gracenea, Gaspar Rosselló i Lara Rot van presentar, dins de la sessió "Nuevos Escenarios Formativos", un treball sobre les contribucions de l'Observatori de l'Estudiant a l'adquisició de competències transversals. La comunicació porta per títol: Escenarios activos de aprendizaje colaborativo: El Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona i la podeu trobar al últim número de la Revista del CIDUI.

El treball té per objectiu avaluar l'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona com espai d'aprenentatge cooperatiu i de desenvolupament de competències transversals entre els estudiants que hi participen i la importància d'aquestes per l'àmbit personal i professional. Per allò, mitjançant un qüestionari als estudiants i als assessors i l'instrument de rúbriques (Alsina, 2013) es van valorar les activitats que tenen lloc a l'Observatori (elaboració d'informes, disseny i execució de projectes, activitats culturals, etc.) en el desenvolupament de competències personals i professionals.

Es van passar 53 enquestes, de les quals 43 van ser a estudiants i la resta a l'equip d'assessors/as, participant finalment 30 estudiants i 8 assessors. Per una altra banda, també es va analitzar la contribució de l'elaboració d'informes en el desenvolupament d'aquestes competències. En total es van avaluar 8 informes dels diferents grups de treball.

Les competències a analitzar van ser el compromís ètic, la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, el treball en equip, la capacitat creativa i emprenedora, la sostenibilitat i la capacitat de comunicació. Dins d'aquests ítems es van desagregar les competències en capacitats i es va valorar la contribució de cadascuna de les activitats en cada ítem en una escala Likert (1-4).

Els resultats obtinguts apunten que, pels estudiants, les activitats que més els hi han facilitat l'adquisició de competències transversals són, per ordre de rellevància: la participació en grups interdisciplinaris, l'elaboració d'informes, la interacció amb els assessors, el treball per projectes i l'organització de jornades i treball en xarxa.

Respecte al desenvolupament de capacitats específiques obtingudes amb aquestes activitats, les que van ser valorades per més del 50% dels estudiants enquestats van ser: la capacitat a la presa de decisions, d'adquirir visions globals, de col·laborar en equips interdisciplinaris, de crear i emprendre, cercar i integrar nous coneixements i actituds, formular, dissenyar i gestionar projectes. Per la seva vida personal i professional el compromís ètic, l'aprenentatge, la responsabilitat, la capacitat d'adaptar-se a noves situacions, analitzar, sintetitzar i aplicar el saber a la pràctica, i les vinculades a les competències comunicatives, van ser de les capacitats més valorades.

Per la seva part, el grup d'assessors va valorar en més d'un 50% l'assessorament metodològic a la investigació, l'elaboració d'informes i la participació en sessions formatives específiques. Dintre de les que pensen que més contribueixen al desenvolupament de competències transversals hi són per ordre de preferència: les presentacions orals, l'elaboració d'estudis i la participació en grups de treball interdisciplinari.

A l'avaluació del desenvolupament de competències, mitjançat l'instrument de rúbriques dels treballs dels diferents grups, van tenir rellevància per sobre del 50% la competència de compromís ètic en totes les seves capacitats, la capacitat d'anàlisis, síntesis, visió global, aplicació del saber a la pràctica, participar en projectes comuns i en equips interdisciplinaris, valorar l'impacte social de les actuacions en el seu àmbit. Finalment, la competència comunicativa va ser molt bé valorada en tots els seus ítems.

Així doncs, aquest estudi confirma la configuració de l'Observatori de l'Estudiant com un espai d'aprenentatge actiu i de col·laboració, una comunitat que combina el format presencial i no presencial per promoure el contacte, l'intercanvi d'opinions i la construcció de coneixements entre iguals, alhora que serveix per al desenvolupament de competències transversals importants tant per l'àmbit personal com professional dels estudiants que hi participen. L'enllaç de l'informe sencer ja esta disponible. 

Ver más noticias