Inserció professional

Un dels temes que ha adquirit més importància durant els últims anys en el camp de l’educació superior és la inserció professional i el desenvolupament de les persones que han finalitzat els estudis (llicenciats/des, diplomats/des, graduats/des...). Així, la millora de l’ocupabilitat de l'estudiantat universitari s’ha convertit en un dels grans reptes de les institucions educatives. I al costat d’aquesta qüestió, ha adquirit una importància creixent l’atenció que cal parar a les expectatives dels i les estudiants, les quals cal tenir en compte per millorar la qualitat i la satisfacció amb el servei que reben.

Segons els indicadors del 2015 de l’informe Panorama de l’Educació*, tant a Espanya com a l’OCDE i a la UE, com més alta és la formació de la població més alta és la taxa d’ocupació, més baixa és la de desocupació i més elevats són els salaris. Si s'analitza des de la banda de la ocupació, la taxa de les persones amb un nivell educatiu inferior a Secundària no arriba al 50%, mentre que la d'aquelles persones que si que han assolit un nivell de Secundària és de 66% i, per qui té un nivell d'Educació Terciaria, és de 77%. En el cas dels doctors i doctores, la taxa arriba al 87%. D’altra banda, les dades més recents de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2015 indiquen que, mentre que el percentatge d’atur entre la població amb estudis primaris se situa en el 38,02 %, entre les persones que tenen títols d’educació superior la xifra baixa fins a 12,45%.

Del resultat de l’estudi Universitat i Treball a Catalunya 2014 de la població titulada de les universitats catalanes es desprèn que com més nivell educatiu, més taxa d’activitat, més taxa d’ocupació i menys taxa d’atur. A banda del nivell educatiu, la tipologia d’estudis és un factor amb influència demostrada tant pel que fa a la taxa d’ocupació com a la seva qualitat. No obstant, l’impacte de la crisi econòmica queda igualment palès en els indicadors d’inserció professional dels i les titulades universitaries.**

Saber-ne més:

Resumen Ejecutivo. Informes de Inserció Laboral de las y los Egresados de Posgrado. Observatori de l'Estudiant (2019)

Resum executiu: Informes d'Inserció Laboral. Observatori de l'Estudiant (2016). 

OCDE

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques

*Font: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing.

**Font: ¿Universidades sin clases?; Condiciones de vida de los estudiantes universitarios en España (Eurostudent IV). 2011. © Secretaría General Ténica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.