La dimensió social dins l’EEES

L’objectiu de la dimensió social de l’espai europeu d’educació superior (EEES) és la igualtat d’oportunitats en l’educació superior en termes d’accés, participació i èxit en els estudis, i l’estudi de les condicions de vida, l’assessorament, el suport financer i la participació dels estudiants en l’educació superior. Això també implica la igualtat d’oportunitats en la mobilitat, l’eliminació d’obstacles i l’aportació d’incentius. I, encara que no formi part en el sentit estricte de la definició de dimensió social, la inserció laboral s’ha de tenir molt en compte. De fet, amb la nova filosofia europea, que pretén fer front a les exigències de la globalització i del canvi tecnològic, s’enalteix la inserció laboral com un dels principals valors que ha d’inspirar l’ensenyament superior a Europa. 

Cal treballar amb intensitat, doncs, en diversos aspectes que facilitin el desenvolupament de la dimensió social, entre els quals podem destacar:

  • La promoció de l’accés igualitari
  • La flexibilització i diversificació dels itineraris d’aprenentatge
  • El suport a la millora del rendiment acadèmic mitjançant els plans d’acció tutorial (PAT) i els programes d’orientació universitària
  • La provisió de serveis adequats i útils als estudiants
  • L’establiment i la millora de programes de beques i ajuts
  • El desenvolupament de programes específics per als diversos perfils d’estudiants
  • L’establiment d’iniciatives i l’eliminació d’obstacles per millorar la qualitat de la mobilitat i l’ocupabilitat
  • La promoció de la participació democràtica, crítica, activa, responsable i constructiva dels estudiants
  • La formació per als estudiants adults i la formació al llarg de la vida
  • La responsabilitat social i el desenvolupament sostenible

La dimensió social del procés de Bolonya és una part integrant de l’EEES i una condició necessària per a l’atractiu i la competitivitat de l’EEES.  

Report of the BFUG Working Group on the Social Dimension.

Social Dimension and Mobility.

International Bologna Conference. The Social Dimension.