Condicions de vida i d’estudi

EUROSTUDENT

Eurostudent és una xarxa de treball que engloba diversos països de la Unió Europea i que vol conèixer les característiques socials i econòmiques de la vida dels estudiants universitaris a partir d’una perspectiva comparada. L’estudi es basa en una enquesta d’escala europea i cada país l’adreça a un nombre significatiu d’estudiants, de manera que així s’elaboren els informes tant en l’àmbit europeu com nacional dels països participants.

A Espanya, l’enquesta Eurostudent es va passar en línia, una novetat que mostra l’evolució tecnològica actual. Hi van participar 47 universitats i es van aconseguir 5.808 respostes completes al qüestionari.

La gestió de les dades queda regulada mitjançant la formalització d’un contracte d’accés a les dades previst per l’article 12 de la Llei de protecció de dades. 

La investigació està centrada en tres grans àmbits: l’accés a la universitat, les condicions de vida dels estudiants i la seva mobilitat internacional.

Informe EUROSTUDENT V (PDF).

Enquesta EUROESTUDENT IV (PDF).

Informe de l’enquesta EUROESTUDENT IV (PDF).

ECOVIPEU

ECOVIPEU és una enquesta de les condicions de vida i de la participació dels estudiants universitaris. És a Espanya el que l'enquesta EUROSTUDENT és a Europa. Proposa, doncs, com a tema específic d'estudi el perfil i les condicions acadèmiques i socials de la vida dels estudiants universitaris espanyols.

Hi han participat estudiants de tot el teixit universitari espanyol; concretament, 17.512 estudiants presencials. Actualment l’està desenvolupant un equip de tècnics especialistes.

Enquesta ECOVIPEU (PDF).

Informe de l’enquesta ECOVIPEU (PDF).

La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia universitaria

A partir dels resultats de l'enquesta, Miquel Martínez i Ernest Pons, ambdós de la Universitat de Barcelona, han realitzat l'estudi "La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia universitaria" que es centra especialment en la valoració dels estudiants envers les metodologies educatives. 

Els autors analitzen aquesta qüestió a través de cinc aspectes recollits en l'enquesta; 1) Les activitats que els estudiants realitzen i el grau d'utilitat que en perceben. 2) El grau de prioritat que els estudiants consideren que la Universitat atorga a cada tipus d'activitat. 3) L'opinió dels estudiants sobre la Universitat com espai de desenvolupament personal i d'aprenentatge de competències transversals. 4) La valoració que fan els estudiants de l'experiència universitària i les seves expectatives futures. 5) La voluntat de repetir la mateixa titulació a la mateixa universitat en cas de començar de nou.

Aquest treball ha estat publicat dins del vol. 7 núm. 1 de la Revista de l'Associació de Sociologia de l'Educació (RASE) i es pot consultar en línia dins de la publicació (pàgines 207-232).

VIA UNIVERSITÀRIA

Via Universitària és una enquesta duta a terme en 2015 en distintes universitats membres de la Xarxa Vives d'Universitats. El projecte, impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats, té com a objectiu realitzar un estudi exhaustiu sobre els perfils dels estudiants i les seves característiques i condicions de vida i les seves expectatives de futur, amb la finalitat de proporcionar una eina eficaç per al disseny de les polítiques universitàries.   

Hi van participar 19 universitats d'Andorra, Espanya i França: la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat d’Alacant, la Universitat d’Andorra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I, la Universitat de Lleida, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de València i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Es van enviar als estudiants un total de 332.307 qüestionaris, dels quals se'n van emplenar uns 20.547, que representen el 6,18% de la població universitària convidada a contestar el qüestionari.

Enquesta VIA UNIVERSITÀRIA

Els resultats estan disponibles per a la seva consulta aquí.

Resultats principals, conclusions i recomanacions (maig de 2016).

ALTRES ENQUESTES UNIVERSITÀRIES INTERNACIONALS

La investigació sobre condicions de vida i estudi dels estudiants universitaris té una llarga tradició als països i universitats anglosaxonesi a països francòfons.

A Estats Units i a Canadà es realitza, des de l'any 2000, la National Survey of Student Engagement (NSSE), que analitza la participació dels estudiants en els programes i activitats universitàries. 

Pel que fa a Austràlia, per part de la Conferència de Rectors de les Universitats Australianes s'han dut a terme diversos estudis entorn aspectes com els recursos socioeconòmics o l'equitat participativa, que podeu consultar aquí.

A Gran Bretanya s'elabora, des de l'any 2005, la National Student Survey, i França té des de l'any 1989 l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), que realitza una enquesta triennal de condicions de vida dels estudiants des del 1996.

Font: Via Universitaria.